Jednym ze wskaźników charakteryzujących budynek jest jego szczelność na przenikanie powietrza.  Wartość tego parametru dla poszczególnych typów budynków jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Spełnienie stawianych wymagań na etapie projektowania budynku nie jest równoznaczne z ich spełnieniem na etapie budowy obiektu. Często spotykaną sytuacją  jest, że dopuszczalna liczba wymian powietrza dla wybudowanego budynku przekracza kilkakrotnie normy zawarte w przepisach oraz określone w projekcie. Zjawisko takie będzie miało wpływ na znaczący wzrost kosztów ogrzewania i chłodzenia w stosunku do analiz wykonanych na etapie przed inwestycyjnym. Ciepłe powietrze przenosi również wilgoć, która wykrapla się po zewnętrznej (chłodniejszej) stronie ściany. Z kolei powietrze docierające z zewnątrz zawiera w sobie alergeny z materiałów budowlanych oraz cząstki kurzu, co ma negatywny wpływ na samopoczucie, i zdrowie osób przebywających wewnątrz budynku.

Wykonanie testu szczelności BlowerDoor pozwala odpowiedzieć na pytanie czy spełnia on wymagania zawarte w przepisach lub standardach wykonawczych dotyczących krotności wymian powietrza w budynku.

Dla budynków objętych certyfikacją wielokryterialną   np. BREEAM czy CERTYFIKAT ZIELONY DOM , jak również budynków pasywnych wykonanie testu szczelności BlowerDoor jest obowiązkowe.

Pozostali inwestorzy mogą zlecić dobrowolnie tego typu usługę. Testy szczelności BlowerDoor  są jedyną obecnie dostępną metodą  pozwalającą na ocenę tego bardzo istotnego z punktu widzenia eksploatacji budynku parametru.

Przeprowadzone pomiary w połączeniu z wykonanymi obliczeniami w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną lub chłodniczą  są dla właściciela budynku podstawą:

  • domagania się od wykonawcy  poprawy robót montażowych/ izolacyjnych w ramach gwarancji,
  • właściwego zaplanowania prac modernizacyjnych lub naprawczych w obrębie przegród budynku.

Pomiary BlowerDoor wykonujemy się w oparciu o normę PN-EN 13829.

PROPONOWANE USŁUGI

 Wykonujemy testy szczelności BlowerDoor dla następujących typów budynków:

  • mieszkalne jedno i wielorodzinne,
  • magazynowe,
  • handlowe,
  • biurowe.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265