KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest EBDN Project Maciej Waszczuk z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 35, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 765 141 11 56, REGON 381287532;
 2. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego);
 3. Inspektor ochrony danych: na podstawie art. 37 RODO, administrator danych nie wyznaczył inspektora danych w związku z brakiem takiego obowiązku;
 4. Cele i podstawa przetwarzania: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu
 • wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a EBDN Project Maciej Waszczuk, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez EBDN Project Maciej Waszczuk (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych EBDN Project Maciej Waszczuk, w tym statystyki i raportowania wewnętrzne będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez EBDN Project Maciej Waszczuk usług i sposobu obsługi przez Naszych pracowników(podstawa  art.6 ust.1 lit.b RODO);
 1. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy świadczące na rzecz EBDN Project Maciej Waszczuk  usługi:  IT, księgowe , oraz kurierskie.
 2. Okres przechowywania: dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofania przez Państwa, lub ustalimy że się one zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów EBDN Project Maciej Waszczuk stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentują Państwo podmiot będący przedsiębiorcą lub 10 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna;
 3. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 5. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 7. Wycofanie zgody: w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w formie pisemnej przesłanej na adres EBDN Project Maciej Waszczuk, ul. Francuska 35, 40-027 Katowice, bez konieczności podania przyczyny a także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.